Játékszabályzat

FLORALAND KFT - WEBSHOP HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 1. A játék szervezője

A FLORALAND KFT (székhelye: 6000 KECSKEMÉT BÉKÉSCSABAI ÚT 2.) a továbbiakban „Szervező” (aki a Játék lebonyolítója is egyben), a FLORALAND WEBSHOP http://floraland.hu/) nyereményjátékot szervez, a továbbiakban „Játék”.

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező, természetes személy jogosult részt venni.

"Vásárolj hétfőtől/péntektől pénteking a kellékáruházunk webshopjában és nyerd vissza vásárlásod árát"

Sorsolás minden pénteken 10 órakkor, a nyertest online felületünkön  és közösségi média oldalunkon hirdetjük ki.

továbbiakban „Játékos”. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játék lebonyolításában közvetlenül résztvevő cég valamint  alkalmazottai és azok (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 1. A Játékban való részvétel menete

Aki a Játék időtartama alatt aki vásárol a webshop-ban  azzal elfogadja a játékszabályt és adatkezelési szabályzatot, a továbbiakban  mint„Vásárlás”,sorsoláson vesz részt.

 1. A Játék időtartama

A Vásárlás beérkezésének

1 hét : 2018.05.14.00.00– 2016.05.18. 10.00

2.hét: 2018.05.18.10.00– 2016.05.25. 10.00

3 hét: 2018.05.25.10.00– 2016.06.01. 10.00

4.hét: 2018.06.01.10.00– 2016.06.08. 10.00

között kell megtörténnie. A vásárlás beérkezésének időpontjaként a Játék szerverének időpontja a mérvadó.

 1. Sorsolások

A kézi sorsolásra 2018.05.18; 05.25.; 06.01.;06.08. napján, a Szervező székhelyén két tanú előtt, nyilvánosan kerül sor. A sorsoláson valamennyi érvényes Játékos / Vásárlás részt vesz.

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek

A sorsolás alkalmával, valamennyi érvényes, a Játék időtartama alatt beérkező Vásárlások/Játékosok közül kisorsolásra kerül egy aki visszanyeri vásárlásának értékét

Nyeremény: a  Vásárlás értéke, melyet levásárlással lehet érvényesíteni.

 1. Nyeremények átadása illetve átvétele

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő napon értesíti a nyertes Játékosokat. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a játékszabályban foglalt feltételeknek. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 1. Adók és közterhek

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyereménnyel járó egyéb költségek, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek, biztosítások, stb. a Nyertest terhelik.

 1. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata a http://floraland.hu/tartalom/jatekszabalyzat/  oldalon érhető el. A Játék online felületünkön, hírlevelekben van meghírdetve.

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amely a Játék során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél.

A Játékos a Játékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje.

A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a sorsolás folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, illetve hogy a Nyeremény átadásához, a Nyereményhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez szükséges további adatait a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben kezelje.

Minden az esetlegesen a Vásárlásban megadott személyes adatot a Szervező a Játék lezárását követően megsemmisít, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.

A Szervező a Játék során a Játékosok által leadott Vásárlásokban található adatokat addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. A Vásárlásokban található adatok a nyertesek megállapítását és a nyeremények eljuttatását követően megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt a Szervező címére küldött postai levélben FLORALAND KFT (székhelye: 6000 Kecskemét Békéscsabai út 2.).) vagy e-mailben az webaruhaz@floraland.hu címen, A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

 1. Vegyes rendelkezések

A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget. A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A beküldött Vásárlások érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. A Játékban a Játékos által használt e-mail cím valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárják.

Szervező kizárja a felelősségét a weboldalán és szerverének rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden a weboldalát és szerverét ért külső támadások esetére. Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.  A Szervező fenntartja magának a jogot a Játékszabály megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a http://floraland.hu/tartalom/jatekszabalyzat/ aloldalon értesülhetnek.

Floraland kft

Szervező